En
Saturday, 29 November 2014 16:58

بررسی و مقایسه الگوی مقاومت در برابر پنی سیلین در سویه های باسیلوس سرئوس، جداسازی شده از دست پرسنل و محيط بیمارستان

Written by 
Rate this item
(0 votes)

بررسی و مقایسه الگوی مقاومت در برابر پنی سیلین در سویه های باسیلوس سرئوس، جداسازی شده از دست پرسنل و محيط بیمارستان

چكيده

        سابقاً تصور می شد باسیلوس سرئوس،گونه نسبتاً غیر بیماری زایی است که عمدتاً بواسطه تولید توکسین منجر به مسمومیت غذایی می شود. اخیراً به طور فزاینده ای سویه های این باکتری از عفونتهای غیر گاستروانتریتی جداسازی میگردد تا آنجا که امروزه باسیلوس سرئوس در زمره باکتریهای عامل عفونت بیمارستانی جای گرفته است. دست پرسنل و سطوح بیمارستان از جمله فاکتورهای زنجیره عفونت محسوب می گردند و انتشار باکتریهای پاتوژن در منابع مزبور منجر به گسترش عفونتهای بیمارستانی میگردد. پنی سیلین آنتی بیوتیک انتخابی اول در درمان عفونتهاي  باسیلوسی محسوب  میشود و انتشار سويه هاي باسیلوس سرئوس مقاوم در برابر پنی سیلین در بيمارستانها منجر به انتشار عفونتهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک می گردد.

        در این پژوهش که در سال 85-84 انجام گرفته 194 نمونه محیطی و 80 نمونه از دست پرسنل  مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های محیطی با استفاده از سوآب و محيط NB و نمونه های دست با روش Finger Print جمع آوری گردیده اند. شناسایی باکتریها بر اساس روش های میکروبیولوژیک از جمله:رنگ آمیزی،تست های بیوشیمیایی، محیط های افتراقی و اختصاصی و شناسایی باسیلوس سرئوس با استفاده از محیط اختصاصی باسیلوس سرئوس و الگوی مقاومتی باکتری ها در برابر پی سیلین با روش استاندارد کربی بائر انجام گرفته است.

        از 274 باکتری مورد بررسی 26 سویه باسیلوس سرئوس جداسازی گردید به اين ترتيب  شیوع باسيلوس سرئوس 50/9% برآورد گرديد و بر اساس نتايج آنتي بيوگرام به ترتيب 62/84% سويه هاي باسيلوس سرئوس در برابر پني سيلين مقاوم، 84/3% حساس  و 56/11% بینابین بودند.

          مقایسه فراوانی سویه های باسیلوس سرئوس در نمونه های جداسازی شده از محيط بيمارستان  و دست پرسنل حاکی از نقش متقابل آلودگی میکروبی محیط و دست پرسنل، بر یکدیگر بوده است. جداسازی مکرر باسیلوس سرئوس نشانگر كيفيت نامناسب مواد ضدعفونی کننده و دست شویه های مصرفی در بیمارستان می باشد.

کلید واژه ها

باسیلوس سرئوس، دست پرسنل، سطوح بیمارستان، دست شويه، ‌مواد ضدعفوني كننده

Read 10023193 times

تازه های دنیای پزشکی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید