En
Super User

Super User

نقش كليدي آموزش پرسنل خدمات در استفاده از مواد ضد عفوني وكنترل عفونت بيمارستاني

مقدمه:

آموزش پرسنل بيمارستان كه مسئول آماده سازي وسايل را جهت استفاده بيماران را با كنترل سرپرستاران و دستورالعملهاي كميته كنترل عفونت بيمارستاني دارند از اهميت بسزائي برخوردار است . پس از آموزش اين پرسنل خدمات بايد نحوه استفاده از مواد ضد عفوني كننده و گند زدا را بدانند كه درصورت فلزي بودن تخت و يا فايبر بودن از چه نوع موادي استفاده گردد بهترين كمپلكس سطوح خوني آب صابون و يك ماده گند زدا مي باشد.

بحث و نتيجه گيري :

 مواد گند زداهاي فراواني توسط شركتهاي مختلفي به بازار عرضه گرديده است بهترين ماده در دسترس جهت گند زدائي آب صابون و وايتكس (هيپو كلريت سدم ) مي باشد جهت استفاده آن ما بايد به نكاتي كه در استفاده اين مواد بايد استفاده گردد رعايت شود  از غلظت هاي استاندارد جهت بخشهاي مختلف استفاده گردد در بخشهاي  بيمارستاني كه افراد با مشكلات تنفسي پستري مي باشند و در بخشهاي ويژه بخصوص اتاق عمل از مواد گند زدائي استفاده گردد كه در ساختمان آنها از آلدييد ها استفاده مي شود . و دستوالعمل اين مواد بايد در اختيار بخشها قرار گيرد و پرسنل خدمات قبل از تهيه اين مواد بايد حفاظت هاي شخصي را رعايت نمايند استفاده از دستكش- چكمه و ماسك ضروري است در صورت استفاده از هيپو كلريت سدم از تي نخي استفاده ننمايند چون اثر مواد را خنثي مي كند . ابتدا بايد  مواد آلي مانند خون را از سطوح و ابزار اثر هيپو كلريت را بي اثر مي كند ابتدا با يك دترژنت  سطوح را تمييز نمود و سپس آنها را در يك ضد عفوني كننده غوطه ور نمود و بمدت 30 دقيقه ضد عفوني و به اندازه 1 تا 2 ساعت (سايد كس) استفده و سپس خشك و آبكشي نمود .

كلمات كليدي : پرسنل خدمات- اموزش – مواد گند زدا 

گند زدايي و سترون سازي در محيط منزل جهت بيماران مزمن و واگير

مقدمه:

با پيشرفت و توسعه مهم پزشكي طول عمر بيماران افزايش يافته است بيماراني كه در چند دهه قبل از زمان ابتلا تا فوت بيمار طول مي كشد اكنون مدت زمان بيشتري بيمار با ان دست و پنجه نرم مي كنند و مراقبت از اين بيماران در منزل افزايش يافته است مانند هپاتيت-لوسمي- ايدز و ...... اين بيماران كه در منزل نگهداري مي شوند جهت ساير اعضاء خانواده در صورت عدم دستورالعملهاي كنترل عفونت مشكل ساز خواهند بود .

بحث و نتيجه گيري:

 نقش كليدي در كنترل بيماري به ساير اعضاء خانواده توصيه لازم جهت شستن دست مي باشد اعضاء خانواده بايد بدانند كه شستن دست با آب و صابون 10 ثانيه  قبل و بعد از دست  به بيمار ضروري است  . نحوه ضد عفوني نمودن خون و ترشحات در بيماريهاي واگير مانند هپاتيت بايد از هيپو كلريت سدم (وايتكس خانگي ) بر روي خونها ريخته و بمدت 20 دقيقه بعد با پوشيدن دستكش آنها را جمع اوري و با آب و صابون تميز نماييم بايد از مكانهاي كه ميكرو ارگانيسمهاي بيماريزا ايجاد كلني شكل مي نمايند جلوگيري كنيم يكي از اين مكانها ناخن ها مي باشد و ضد عفوني بستر بيمار بهترين گند زدا اشعه اولتراويولهآفتاب مي باشد . در بيماران كه داراي تراكئوستومي از الكل سفيد 70% به مدت 5 دقيقه استفاده مي گردد و يا مي توان از پر اسيد هيدروژن 3% به مدت 30 دقيقه استفاده نمود 

كلمات كليدي: سترون – منزل – گندزاد – بيماري واگير

Saturday, 29 November 2014 17:02

کنترل عملکرد

دردانشگاه هاي علوم پزشكي چگونه عملكرد بيمارستانها را در كنترل دستگاه هاي استريليزسيون خود ، مديريت و ارزشيابي كنيم ؟

چكيده :

نظر به اهمیت استریلیزاسیون وسایل در کنترل عفونت بیمارستانی واجرای قوانین مرتبط با نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی،  و به منظور يكسان سازي انجام پايش و ارزشيابي عملكرد بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد در موضوع استريليزاسيون ، در سال 1387 چك ليستي با فورمت word به عنوان ابزار نظارتي براي سنجش دستگاههای استریلیزاسیون بيمارستانها  تدوین و به بيمارستانها ارسال شد و مطابق آن به صورت ماهيانه اين اطلاعات جمع آوري شد و درسال 1388 این ابزار در فرمت اکسل به بیمارستانها ارسال گردید وبیمارستانها ملزم به تکمیل وارسال ابزار مذکور گردیدند . در این برنامه نظارتي ، نحوه مانیتورینگ دستگاهها با اندیکاتور های ميكروبيولوژي ، شیمیایی و ... بر اساس استانداردهاي هر دستگاه دستگاه ها تعريف گرديده است و بيمارستانها ضمن ارائه گزارش ماهيانه به واحد كنترل عفونت معاونت درمان ، نسبت به شناسايي مشکلات در سيك كاري دستگاه ها اقدام و آنها رفع مي نمايند .گزارش دهی در سال جاريادامه دارد و در حال حاضر نرم افزار بانك اطلاعاتي براي اين فرايند طراحي شده كه جانشين فرمت اكسل خواهد شد .

نتايج :

در طي اين فرايند ، ضمن مستند سازي فرايندهاي پايش و ارزشيابي دستگاه هاي استريليزاسيون در واحد كنترل عفونت معاونت درمان و كميته كنترل عفونت بیمارستانها ، واحدهاي استريليزاسيون به صورت منطم وضعيت دستگاه هاي خود را كنترل و مشکلات مرتبط با دستگاهها را به سرعت شناسايي ونسبت به رفع نقایص اقدام مي نمايند . در گزارشات دريافتي از بيمارستانها پويايي اين روش خودارزيابي به عنوان يكي از روشهاي clinical audit  در شناسايي و رفع نواقص مشهود بوده است . این مقاله به روش تشريح راه اندازي اين نظام پايش و ارزشيابي و طرح ونتایج آن پردازد.

لغات كليدي : انديكاتور ، دستگاه استريليزاسيون ، پايش عملكرد ، كميته كنترل عفونت

كارآيي دستگاه هاي استريل كننده مورد استفاده واحدهاي دندانپزشكي و ارتباط آن با سطح آگاهي پرسنل از اصول استريليزاسيون در درمانگاه هاي شيراز

مقدمه:

اطمینان از روند استریلیزاسیون وسایل مورد استفاده در دندانپزشکی و نگرانی از ابتلا و انتشار عفونت های متقاطع در محیط دندانپزشکی مورد توجه سازمانهای متولی بهداشت در بعد جهانی بوده و هست

مواد و روش

دستگاه های استریل کننده 71 درمانگاه فعال از نظر کفایت استریلیزاسیون با تست بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته و همزمان آگاهی پرسنل دخیل از موازین کنترل عفونت توسط پرسشنامه هایی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آماری با تست student t test تجزیه و تحلیل گردید.

يافته ها:

 ارتباط آماری معنی داری بین آگاهی پرسنل و شکست دستگاه های استریل کننده یافت نشد.  5/21 % از اتوکلاوها و 6/10 % از فورهای مورد آزمایش در فرآیند استریلیزاسیون دچار شکست بودند.

نتيجه گيري :

علاوه بر الزام قانونی به تست های شیمیایی و تأکید بر آموزش و افزایش ارتقاء آگاهی پرسنل دخیل در استریلیزاسیون ، آزمایش دستگاه های استریل کننده توسط سازمان های مسئول بر نظارت با تست های بیولوژیک بصورت دوره ای و سرزده و نیز تدوین دستورالعمل های سخت گیرانه تر ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

استریلیزاسیون ، نشانگر بیولوژیک، نظارت، اتوکلاو

 Sterilization, Biological indicators, monitoring, autoclave,

روشهاي تقسيم بندي ابزار پزشكي  روشهاي جديد  استريل آنها در كاهش عفونتهاي بيمارستاني

مقدمه:

 هر ساله حدود 46 میلیون نفر تحت عمل جراحی و 5 میلیون نفر تحت عمل آندوسکوپی قرار می گیرد وسايل مورد استفاده در بيمارستانها از نظر خطراتي كه در انتقال بيماريهاي واگير دارند به سه دسته تقسيم مي شوند  بحرانی – نیمه بحرانی – غير  بحرانی مي باشند روشهاي جايگزين و كم هزينه جديد و مواد شيمايي مورد استفاده جهت استفاده از زمان در استريل نمودن تجهيزات ضروري بنظر مي رسد

بحث و نتيجه گيري :

 موارد بحرانی که تماس با عروق و نقاط حساس بدن می باشد سرکار دارند ابزار جراحی – اپمیلنت ها – سوند ادراری – پروب های سونوگرافی که جهت  استریل شدن به  اتوکلاو و یا مواد شیمیایی احتياج دارند.  نیمه بحرانی شامل دستگاههای تهاجمي مانند اندسکوپی تجهیزات بی حسی – دستگاههای تنفسی – لارنگوسکوپ – این مواد نیاز به گندزدائی در سطح بالائی دارند – و ضدعفونی کننده های شیمیایی استفاده می شود0 سایدکس ، پراکسیدهیدروژن جهت گندزدائی این دستگاههای غیربحرانی مانند لوله های اسپرومتری این دستگاهها با مخاط ارتباط مستقیم ندارند0 بدین ها – دستگاه فشار خون – ده دقیقه ضدعفونی می شوند غیر بحرانی سطوح مانند ریل تخت – ظروف غذا – میز کنار بستر – ریل کنارتخت یکی از وسایلی است که بیشتر از بقیه وسایل آلودگی را می کند0 تجهیزاتی مانند لاپاراسکوپ و آرتروسکوپ سترون کردن آنها با روش حرارت و بخار نظراتی وجود دارد ولی ضدعفونی با سطح بالا گاز اتیلن اکساید نیز مؤثر می باشد ولی بدلیل استفاده در بیماران و زمان بر بودن آن بهتر است که از روشهای جایگزینی استفاده گردد0 این وسایل در رده نيمه بحرانی قرار دارند بروز عفونت در استفاده از آندوسکوپی موارد عفونت یک در یک میلیون هشتصد هزار می باشد در صورتیکه آندوسکوپی و برونکوسکوپ های باید بدرستی تمیز گردد0 بهترین روش برای دستگاههای آندوسکوپی جهت ضدعفونی آندوسکوپ های انعطاف پذیر ، سایدکس 2% به مدت 20 دقیقه پس از تمیز کردن کامل باید انجام گیرد0 ولی باید دستگاههای حساس نیز برچسب تولید کننده در مورد استفاده از سایدکس مورد بررسی قرار گیرد که به دستگاه آسیبی نرسد0

كلمات كليدي: ابزار پزشكي – تقسيم بندي – استريل – روشهاي جديد 

روش استریل کردن زباله های عفونی بیمارستانی در کاهش بیماریهای واگیر

مقدمه:

بین 10 تا 25 درصد زباله های بیمارستانی عفونی هستند و خطرناک می باشند که ممکن است کارکنان بهداشتی ،پرستاران ،و پزشکان را مورد تهدید قرار دهند. این وسایل در صورت بازیافت ممکن است باعث انتقال بیماریهای واگیر شوند سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که حدود 21 میلیون نفر دچار هپایتیت B2 میلیون نفر هپاتیت C و حدود 260 هزار نفر دچار HIVبر اثر برخورد سهوی با زباله های عفونی شده اند .

بحث و نتیجه گیری :

بهترین روش جهت دفع زباله های عفونی  بیمارستانی بی خطر سازی توسط  اتوکلاو کردن می باشد.  اتوکلاو کردن غیر سمی ترین روش استریل می باشد . روشهای متفاوتی جهت بي خطر سازي  زباله وجود دارد که یکی از روشهای جدید اتوکلاو کردن می باشد در سالهای گذشته از روش سوزاندن و دفن کردن استفاده می گردید که باعث الودگی خاک و هوا می گردید .اتوکلاو نمودن زباله های عفونی که منجر به کنترل بیماریهای واگیر می شود یکی از بهترین روشهای است که وجود دارد .مهمترین نقش در اتوکلاو نمودن زباله های عفونی از غیر عفونی باید نکات زیر را رعایت نمود 1- وسایل فلزی و شیشه ای شکسته شده جدا سازی گردد درظرفها و پلاستیک های متفاوت جمع آوری گردد .2- بعد از استریل نمودن  زباله های عفونی بخصوص وسایل برنده در جعبه های مخصوص جهت دفن قرار گیرد که مورد استفاده مجدد قرار نگیرد و3- باید طبق دستور العمل شرکتهای سازنده اتوکلاو دما فشار و حرارت ان مورد بررسی قرار گیرد و4- یک نفر بعنوان کاربر جهت اتوکلاو نمودن استفاده گردد تا چرخه استریل بدقت انجام گیرد.5- کشت از زباله های بیمارستانی پس از بی خطر سازی انجام گیرد و دصورت تغییرات اقدامات لازم صورت گیرد

کلمات کلیدی: استریل ، زباله عفونی، بیماریهای واگیر، اتوکلاو 

ذخیره سازی و محل نگهداری تجهیزات استریل

       مقدمه:

مكان  نگهداری تجهیزات استریلبايد داراي استاندارهاي لازم باشد تا وسايل در زمان استفاده كمترين اسيبي وارد نگردد . کف و سقف باید صاف با محلول ضدعفونی کننده تمیز گردد0 قفسه ها باید حداقل 30 سانتی متر بالاتر از سطح طبقه بالاتر  باشند .حمل و نقل باید طبق اصول و شرایط استریل انجام گیرد0 ممکن است از پک های پیچیده شده قبل از استفاده باز گردند که باید در حمل و نقل و استفاده از آنها دقت کافی انجام گیرد0 ذخیره سازی در بسته های تولید شده در صورت عدم درج تاریخ انقضاء به مدت 5 سال می باشد0 گروه GHTF که از چندین کشور کانادا ، ژاپن ، استرالیا و آمریکا می باشد راهنمائی لازم جهت ایمنی و عملکرد دستگاهها بکار برده اند .

بحث و نتيجه گيري:

یکی از مشکلاتی که جهت تجهیزات وجود دارد روش ضدعفونی و استریل کردن آنها می باشد0 تجهیزاتی مانند تجهیزات لاپاراسکوپ و آتروسکوپ که سترون کردن آنها با روش حرارت و بخار نظراتی وجود دارد ولی ضدعفونی با سطح بالا گاز اتیلن اکساید نیز مؤثر می باشد ولی بدلیل استفاده در بیماران و زمان بر بودن آن بهتر است که از روشهای جایگزینی استفاده گردد0 این وسایل در رده تهیه بحرانی قرار دارند بروز عفونت در استفاده از آندوسکوپی موارد عفونت یک در یک میلیون هشتصد هزار می باشد در صورتیکه آندوسکوپی و برونکوسکوپ های باید بدرستی تمیز گردد0 بهترین روش برای دستگاههای آندوسکوپی جهت ضدعفونی آندوسکوپ های انعطاف پذیر ، سایدکس 2% به مدت 20 دقیقه پس از تمیز کردن کامل باید انجام گیرد0 ولی باید دستگاههای حساس نیز برچسب تولید کننده در مورد استفاده از سایدکس مورد بررسی قرار گیرد که به دستگاه آسیبی نرسد.

بررسی و مقایسه الگوی مقاومت در برابر پنی سیلین در سویه های باسیلوس سرئوس، جداسازی شده از دست پرسنل و محيط بیمارستان

چكيده

        سابقاً تصور می شد باسیلوس سرئوس،گونه نسبتاً غیر بیماری زایی است که عمدتاً بواسطه تولید توکسین منجر به مسمومیت غذایی می شود. اخیراً به طور فزاینده ای سویه های این باکتری از عفونتهای غیر گاستروانتریتی جداسازی میگردد تا آنجا که امروزه باسیلوس سرئوس در زمره باکتریهای عامل عفونت بیمارستانی جای گرفته است. دست پرسنل و سطوح بیمارستان از جمله فاکتورهای زنجیره عفونت محسوب می گردند و انتشار باکتریهای پاتوژن در منابع مزبور منجر به گسترش عفونتهای بیمارستانی میگردد. پنی سیلین آنتی بیوتیک انتخابی اول در درمان عفونتهاي  باسیلوسی محسوب  میشود و انتشار سويه هاي باسیلوس سرئوس مقاوم در برابر پنی سیلین در بيمارستانها منجر به انتشار عفونتهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک می گردد.

        در این پژوهش که در سال 85-84 انجام گرفته 194 نمونه محیطی و 80 نمونه از دست پرسنل  مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های محیطی با استفاده از سوآب و محيط NB و نمونه های دست با روش Finger Print جمع آوری گردیده اند. شناسایی باکتریها بر اساس روش های میکروبیولوژیک از جمله:رنگ آمیزی،تست های بیوشیمیایی، محیط های افتراقی و اختصاصی و شناسایی باسیلوس سرئوس با استفاده از محیط اختصاصی باسیلوس سرئوس و الگوی مقاومتی باکتری ها در برابر پی سیلین با روش استاندارد کربی بائر انجام گرفته است.

        از 274 باکتری مورد بررسی 26 سویه باسیلوس سرئوس جداسازی گردید به اين ترتيب  شیوع باسيلوس سرئوس 50/9% برآورد گرديد و بر اساس نتايج آنتي بيوگرام به ترتيب 62/84% سويه هاي باسيلوس سرئوس در برابر پني سيلين مقاوم، 84/3% حساس  و 56/11% بینابین بودند.

          مقایسه فراوانی سویه های باسیلوس سرئوس در نمونه های جداسازی شده از محيط بيمارستان  و دست پرسنل حاکی از نقش متقابل آلودگی میکروبی محیط و دست پرسنل، بر یکدیگر بوده است. جداسازی مکرر باسیلوس سرئوس نشانگر كيفيت نامناسب مواد ضدعفونی کننده و دست شویه های مصرفی در بیمارستان می باشد.

کلید واژه ها

باسیلوس سرئوس، دست پرسنل، سطوح بیمارستان، دست شويه، ‌مواد ضدعفوني كننده

بررسی و مقایسه الگوی انتشار باکتریها در دست پرسنل و سطوح بیمارستان (اصفهان/85-1384)

چكيده

         سطوح بیمارستان منابع بالقوه ای جهت حفظ و ذخيره سازي  ميكروارگانسيم ها محسوب می شوند و نقش موثری در چرخه عفونت به عهده دارند. باکتریهای موجود بر سطوح از توان انتشار محدودی برخوردار می باشند و تنها در صورت وجود یک عامل انتقال دهنده مناسب، در بیمارستان منتشر می شوند. دست پرسنل بیمارستان، بیشترین تماس را  با سطوح به ویژه سطوح پر تماس دارد و مهمترین عامل انتشار ميكروارگانيسها در بیمارستان محسوب می شوند و كنترل تراكم باكتريها در منابع مزبور منجر به كنترل انتقال و انتشار باكتريها در بيمارستان مي گردد.

        در این پژوهش که در سال 85-84 انجام گرفت بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه 194 باکتری از سطوح و 80 باکتری از دست پرسنل مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های محیطی با استفاده از سوآب وTSB ، از سطوح کم تماس و پر تماس بيمارستان و نمونه های دست پرسنل با روش Finger Printجمع آوری شده اند. شناسایی باکتری ها بر اساس روش های میکروبیولوژیک از جمله :رنگ آمیزی،تست های بیوشیمیایی،محیط های افتراقی و اختصاصی انجام گرفت.

           از 194 باکتری جداسازی شده از سطوح بیمارستان گونه هاي استافیلوکوکوس 50%، گونه هاي باسیلوس ها 30% اعضاء خانواده انتروباکتریاسه ها 15% و سودوموناس ها 5%  و از80  باکتری جداسازی شده از دست پرسنل گونه هاي باسیلوس 50%، گونه هاي استافیلوکوکوس 6/42% و اعضاء خانواده انتروباکتریاسه 8/3% از باکتریها را به خود اختصاص داده بودند.

          شیوع نسبتاً یکسان جنس های مشابه باکتریایی در دست پرسنل و سطوح بیمارستان بیانگر نقش متقابل باکتریهای موجود بر سطوح و دست پرسنل در آلودگی يكديگر ميباشد. بكارگيري مواد ضد عفوني كننده و دست شويه هاي مناسب و استاندارد و آموزش طريقه استعمال صحيح اين مواد به پرسنل بيمارستان منجر به كنترل جمعيت ميكروارگانيسم ها و در نهايت عفونت های بیمارستانی مي گردد

کلمات کلیدی:  سطوح بیمارستان، دست پرسنل، انتشار باکتری، موادضدعفوني كننده

                     بررسي آلودگي باكتريايي وسايل بيهوشي با روش رایج ضد عفونی اتاق عمل

چکیده

سابقه و هدف:

بيمارستان هميشه مكاني نيست كه بيماران در آن بهبود يابند بلكه گاهي بدليل عدم كنترل موثر عوامل بيماريزا ، باعث بروز يا تشديد عفونت ها يا بيماري ها در بيماران مي گردد. یکی از مراکز مهم بیمارستانی که با دستکاری سیتمهای مختلف بدن، زمینه بروز انواع عفونتهای بیمارستانی را فراهم می­سازد اتاق عمل و تجهیزات بیهوشی است که با سیستم تنفسی سروکار دارد. هدف این مطالعه، تعیین آلودگی میکروبی وسایل بیهوشی اتاقهای عمل بیمارستان مرادی رفسنجان بود.

مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی که در سال 1388 در اتاقهای عمل مرکز آموزشی درمانی مرادی رفسنجان انجام گردید،از تیغه های لارنگوسکوپ، ماسکهای حنجره، لوله های خرطومی و ماسکهای صورت موجود ،پس از شستشوی هفتگی و در صبح روز شنبه قبل از استفاده از وسایل، 244 نمونه جهت کشت میکروبی گرفته شد.

یافته­ها: نتایج حاصله نشان داد از مجموع 252 مورد نمونه گرفته شده ، 108 مورد ( 17/43% ) دارای آلودگی باکتریال بودند.استافیلوکوک 17/31% و قارچ 09/13%  بود.

نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاضر حاکی از میزان آلودگی وسایل بیهوشی متوسط تا بالاست که بیانگر ضعف در تاثیر مواد یا روشهای شستشو و گندزدایی وسایل بیهوشی است. البته با این نگرش که در این مطالعه میکروارگانیسمهایی مانند سودومونا و باسیلوس به دست نیامد.

واژه­های کلیدی:تجهیزات بیهوشی، آلودگی باکتریایی

Page 1 of 3

تازه های دنیای پزشکی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید