Print this page
Saturday, 29 November 2014 16:57

(بررسی و مقایسه الگوی انتشار باکتریها در دست پرسنل و سطوح بیمارستان (اصفهان85-1384

Written by 
Rate this item
(0 votes)

بررسی و مقایسه الگوی انتشار باکتریها در دست پرسنل و سطوح بیمارستان (اصفهان/85-1384)

چكيده

         سطوح بیمارستان منابع بالقوه ای جهت حفظ و ذخيره سازي  ميكروارگانسيم ها محسوب می شوند و نقش موثری در چرخه عفونت به عهده دارند. باکتریهای موجود بر سطوح از توان انتشار محدودی برخوردار می باشند و تنها در صورت وجود یک عامل انتقال دهنده مناسب، در بیمارستان منتشر می شوند. دست پرسنل بیمارستان، بیشترین تماس را  با سطوح به ویژه سطوح پر تماس دارد و مهمترین عامل انتشار ميكروارگانيسها در بیمارستان محسوب می شوند و كنترل تراكم باكتريها در منابع مزبور منجر به كنترل انتقال و انتشار باكتريها در بيمارستان مي گردد.

        در این پژوهش که در سال 85-84 انجام گرفت بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه 194 باکتری از سطوح و 80 باکتری از دست پرسنل مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های محیطی با استفاده از سوآب وTSB ، از سطوح کم تماس و پر تماس بيمارستان و نمونه های دست پرسنل با روش Finger Printجمع آوری شده اند. شناسایی باکتری ها بر اساس روش های میکروبیولوژیک از جمله :رنگ آمیزی،تست های بیوشیمیایی،محیط های افتراقی و اختصاصی انجام گرفت.

           از 194 باکتری جداسازی شده از سطوح بیمارستان گونه هاي استافیلوکوکوس 50%، گونه هاي باسیلوس ها 30% اعضاء خانواده انتروباکتریاسه ها 15% و سودوموناس ها 5%  و از80  باکتری جداسازی شده از دست پرسنل گونه هاي باسیلوس 50%، گونه هاي استافیلوکوکوس 6/42% و اعضاء خانواده انتروباکتریاسه 8/3% از باکتریها را به خود اختصاص داده بودند.

          شیوع نسبتاً یکسان جنس های مشابه باکتریایی در دست پرسنل و سطوح بیمارستان بیانگر نقش متقابل باکتریهای موجود بر سطوح و دست پرسنل در آلودگی يكديگر ميباشد. بكارگيري مواد ضد عفوني كننده و دست شويه هاي مناسب و استاندارد و آموزش طريقه استعمال صحيح اين مواد به پرسنل بيمارستان منجر به كنترل جمعيت ميكروارگانيسم ها و در نهايت عفونت های بیمارستانی مي گردد

کلمات کلیدی:  سطوح بیمارستان، دست پرسنل، انتشار باکتری، موادضدعفوني كننده

Read 1589932 times
Super User

Latest from Super User