En
Saturday, 29 November 2014 16:51

(بررسی و مقایسه شیوع آنزیم بتا لاکتاماز در باکتریهای ايزوله از سطوح بیمارستان (بیمارستان فوق تخصصی الزهرا-اصفهان86-1384

Written by 
Rate this item
(0 votes)

بررسی  و مقایسه  شیوع آنزیم بتا لاکتاماز در باکتریهای ايزوله از سطوح بیمارستان (بیمارستان فوق تخصصی الزهرا-اصفهان/86-1384)

چكيده

         از آن جا که آنتی بیوتیک های خانواده β-لاكتام سمیت انتخابی دارند و بر علیه اکثر باکتری ها موثر واقع می گردند، از اهمیت ویژه ای در درمان بیماری ها برخوردار می باشند. β-لاکتاماز به عنوان یک عامل ویرولانس باعث مقاومت باکتری در برابر آنتی بیوتیک های β-لاکتام  می گردد. با توجه به نقش باکتری های موجود روی سطوح بیمارستان در زنجیره عفونت، انتقال باکتری های مجهز به β-لاکتاماز به بیماران بستری در بیمارستان در نهایت باعث ایجاد عفونت های ثانویه مقاوم دربرابر آنتی بیوتیک های β-لاکتام می گردد.

         در این پژوهش که در سال 86-84 انجام گرفته، 194 باکتری مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه ها با استفاده از سوآب و محیط TSB ، از سطوح کم تماس و پر تماس جمع آوری شده اند. شناسایی باکتری ها بر اساس متد های میکروبیولوژیک از جمله :رنگ آمیزی، تست های بیوشیمیایی، محیط های افتراقی و اختصاصی و بررسی توان تولید β-لاکتاماز با روش اسیدومتریک انجام گرفت.

            از 194 باکتری مورد بررسی36/70% ، واجد β-لاکتاماز بودند، به این ترتیب که 70/82% گونه هاي استافیلوکوکوس ، 40/68% گونه هاي باسیلوس ها، 35/80%  اعضا خانواده انتروباکتریاسه ها و50% گونه هاي سودوموناس مولد β-لاکتاماز بودند.

           شیوع گسترده β- لاکتاماز در باکتری های مورد بررسی به دلیل وفور پراکندگی باکتری ها در سطوح بیمارستان و در نتیجه تسهیل انتشار ژن های مولد β-لاکتاماز در آنها می باشد. پیشنهاد می شود علاوه بر نظارت بیشتر کمیته های کنترل عفونت و ارتقاء کیفی مواد ضدعفونی کننده در بیمارستان ها، با کنترل تردد افراد از انتقال بیرویه باکتری ها به محیط بیمارستان ممانعت به عمل آید.

کلمات کلیدی

β-لاکتاماز، آنتی بیوتیک های β- لاکتام ، مواد ضد عفوني كننده، سطوح بیمارستان

Read 4516190 times

تازه های دنیای پزشکی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید